jesteś na: Strona glownaŚwietlica szkolnaświetlica - rok szkolny 2016/2017

świetlica - rok szkolny 2016/2017

 

ŚWIETLICA - rok szkolny 2016/2017

 

W tym roku szkolnym w naszej szkole działa świetlica.  Jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Zajęcia świetlicowe wypełniają dzieciom czas w sposób interesujący. Poprzez organizację pracy pragniemy osiągnąć określone zmiany w zainteresowaniach, postawach i codziennych nawykach wychowanków.

Celem ogólnym jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozbudzanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły. Przede wszystkim:

·        Przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz samodzielności i otwartości na wiedzę.

·        Propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej.

·        Kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów.

·        Kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie.

·        Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

·        Propagowanie zasad kultury.

·        Budowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych.

·        Kształtowanie otwartości na problemy innego człowieka.

·        Wyrabianie umiejętności odróżniania dobra od zła oraz dialogu i rozumienia innych.

·        Budowanie prawidłowych relacji dziecko-rodzice.

·        Poznanie siebie i swoich potrzeb.

·        Rozwijanie dociekliwości poznawczej w życiu.

·        Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w czasie przebywania w świetlicy.

·        Zapoznanie uczniów z zasadami przebywania w świetlicy, na terenie szkoły, poruszania się po drogach, regulaminami dowozów.

·        Umożliwianie uczniom uczenia się i odrabiania lekcji.

·        Udzielanie podopiecznym pomocy w rozwiązywaniu ich problemów.

·        Organizowanie czasu wolnego (gry, zabawy, konkursy, wycieczki, imprezy integracyjne, spotkania, czytanie książek, zajęcia plastyczne, teatralne)

·        Uwrażliwianie dzieci na wartości uniwersalne(miłość, przyjaźń, dobro, odpowiedzialność) oraz na różnego rodzaju zagrożenia wynikające z życia we współczesnym świecie.

·        Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz nabywanie umiejętności spożytkowania czasu wolnego.

 

Karolina Botwina