REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

1.      Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy na bieżący rok szkolny składane są co roku w określonym terminie.

2.      Jeżeli dziecko jest pod opieką specjalisty (lekarz, terapeuta, psycholog), rodzic zobowiązany jest poinformować nauczycieli świetlicy o zaleceniach do pracy z dzieckiem.

3.      W zajęciach świetlicowych może uczestniczyć tylko zdrowe dziecko.

4.      Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

5.      Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy wychowawczej i opiekuńczej, opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.

6.      Zasady zachowania wychowanków zawarte są w kontrakcie.

7.      Dziecko jest odbierane ze świetlicy punktualnie przez rodzica lub osobę upoważnioną.

8.      Odbierając dziecko ze świetlicy (rodzice lub upoważnione osoby) powiadamiają o tym fakcie nauczyciela.

9.      Uczniowie, którzy posiadają pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o możliwości samodzielnego wychodzenia ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić nauczycielowi.

10.  Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w Karcie Zgłoszenia Dziecka.

11.  Wszelkie zmiany dotyczące wyjścia ze świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodzica piśmie. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.

12.  Rodzice/ prawni opiekunowie zezwalający (zezwolenie pisemne) dziecku na samodzielny powrót do domu ponoszą za nie pełną odpowiedzialność od momentu opuszczenia świetlicy.

13.  Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne, które odbywają się na terenie szkoły rodzice pisemnie powiadamiają o tym wychowawców świetlicy (także o zmianach np. godziny zajęć).  Dzieci wychodzą na te zajęcia samodzielnie.

14.  Świetlica sprawuje opiekę nad stołówką. Zasady korzystania z obiadów określają ustalenia wewnętrzne.

15.  Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie w miejscach nieobjętych opieką nauczyciela świetlicy oraz poza godzinami jej pracy.

16.  Szkoła nie odpowiada za rzeczy przyniesione przez dziecko z domu (pieniądze, urządzenia multimedialne).

17.  Uczeń przestaje być wychowankiem świetlicy szkolnej po dostarczeniu pisemnej deklaracji rodziców
z informacją o wypisaniu dziecka.

18.  Godziny pracy świetlicy dostosowane będą, w miarę możliwości szkoły,  do potrzeb i oczekiwań  rodziców.