jesteś na: Strona glownaPromocja zdrowiaJeżdżę z głową - projekt nauki jazdy na nartach

Jeżdżę z głową - projekt nauki jazdy na nartach

Jeżdżę z głową

-  projekt nauki jazdy na nartach

 

W okresie od 29.01.2015r – 19.02.2015r. 23 uczniów Szkoły Podstawowej z rocznika 2004- 2005 uczestniczyła w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu Sejmiku Małopolskiego i Gminy Stary Sącz.

Dzieci w naszym środowisku nie mają dostępu do tak bogatej oferty zajęć dodatkowych jak dzieci miejskie, więc atrakcyjne zajęcia z nauką narciarstwa zjazdowego rozbudzą w nich zainteresowanie uprawianiem sportu i będą najlepszą promocją zdrowia. Pozalekcyjne zajęcia rekreacyjne i sportowe stanowią alternatywę dla  niedoboru ruchu w trakcie obowiązkowych zajęć szkolnych i wypoczynku przed  telewizorem lub przy komputerze. Zajęcia tego typu wypełniają czas wolny w sposób aktywny i bezpieczny. Ważnym aspektem tych zajęć była walka z nadwagą i otyłością widoczną u dzieci. Zajęcia na stoku przyczyniają się do minimalizowania skutków chorób cywilizacyjnych oraz przeciwdziałają  zachowaniom nie akceptowanym społecznie jak również przeciwdziałają powstawaniu nałogów (alkohol, tytoń, narkotyki). Jednocześnie rozwijają odpowiedzialność za siebie i innych.

Najkorzystniejszym okresem do oddziaływania profilaktycznego jest czas nauki w szkole podstawowej. Jest to czas, gdy wyrabia się u dzieci potrzebę    aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowania właściwych postaw moralnych. Wykształcone na tym etapie nawyki trwale wpływają na późniejsze aktywne życie młodego człowieka, dlatego też akcja nauki jazdy na nartach i zabawy na stoku przyniosą szerokie korzyści zdrowotne i społeczne nie tylko w krótkim horyzoncie czasowym (podniesiona odporność, lepsza kondycja), ale przede wszystkim długofalowo przynosząc trwałą poprawę stanu zdrowia lokalnej społeczności.

 Projekt jest zgodny z celami Szkoły w części dotyczącej wspierania rozwoju sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miast i wsi w stosunku do ich rówieśników z aglomeracji wielkomiejskich.

Do korzyści nauki jazdy na nartach można zaliczyć:

wzrost bezpieczeństwa dzieci, poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania ze stoków oraz nawyk jazdy w kasku

poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów

•zwiększenie siły mięśniowej,

•poprawę sprawności układu krążenia,

•poprawę sprawności układu oddychania,

rozbudzenie zainteresowań sportowych uczniów.

wskazanie znaczenia aktywności fizycznej i rekreacji dla zdrowia ludzi.

wspieranie uczniów w kształtowaniu umiejętności utylitarnych.

 

 

Piotr Jarząb