Zakładane rezultaty projektu

Zakładane rezultaty realizacji projektu

 

 „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.

 Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”

                                                                                                                          /Jan Paweł II/

 

Poprzez realizację naszego projektu spodziewamy się obopólnych korzyści zarówno dla adresatów projektu jak i samych uczestników bezpośrednio zaangażowanych w jego przebieg.

 

 Dzięki realizacji projektu młodzież:

1.   stanie się bardziej wrażliwa na potrzeby innych,

2.   będzie częściej podejmować próby wychodzenia z własnego egoizmu, by czynić dobro ludziom w potrzebie,

3.   stanie się bardziej kreatywna w poszukiwaniu sposobów konkretnego działania na rzecz dzieci z naszego środowiska szkolnego jak i spoza niego,

4.   lepiej pozna przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II o miłości miłosiernej względem ubogich i potrzebujących,

5.   będzie krzewić idee wolontariatu w środowisku szkolnym i poza szkolnym,

6.   odkryje radość pomagania, bezinteresownego dzielenia się sobą, swoim czasem, talentami, uwagą,

7.   poczuje, że ma realny wpływ na zmianę świata

8.   dostrzeże ogromną wartość pomagania innym.

 

Dzięki realizacji projektu adresaci działań:

1.   uwierzą, że wokół nich są ludzie dobrzy, chętni, by im pomóc,

2.   dostrzegą, że nie są sami ze swoimi problemami, zmartwieniami,

3.   otrzymają drobne gesty dobroci, czułości i troski, które mogą przemieniać ich świat na lepszy.